BEERYOURSELF paslaugų teikimo taisyklės

Galioja nuo 2019-11-01

UAB „Pliusai“ (toliau − „Paslaugos teikėjas“) teikia viešojo maitinimo paslaugas (toliau – „Paslaugos“) BEERYOURSELF vartotojui (toliau – „Vartotojas“) žemiau išdėstytose BEERYOURSELF paslaugų teikimo taisyklėse (toliau — „Taisyklės“) numatytomis sąlygomis ir tvarka:

1. Paslaugos teikėjas — UAB „Pliusai“, Gedimino pr. 9, Vilnius, Lietuva. Įmonės kodas 304314193; PVM mokėtojo kodas LT100010329318. Paslaugos teikiamos Paslaugos teikėjo gastrobaruose, kurių adresai ir darbo laikas nurodyti tinklalapyje www.plusplusplus.lt.

2. Vartotojas – ne jaunesnis kaip 20 metų veiksnus fizinis asmuo, Paslaugas perkantis savo asmeniniams poreikiams tenkinti. 

3. Išsami informacija apie visas Paslaugas, kuriomis gali pasinaudoti Vartotojas, pateikiama tinklalapyje www.plusplusplus.lt

4. Paslaugų teikimo sutartis laikoma sudaryta nuo BEERYOURSELF kortelės įsigijimo momento šiose Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

5. Įsigytos, bet neaktyvuotos BEERYOURSELF kortelės galiojimo laikas ribotas. BEERYOURSELF kortelė turi būti aktyvuota per 3 mėnesius. Nepradėjus naudotis kortele per nurodytą laiką, Paslaugos teikėjas pasilieka teisę Paslaugų Vartotojui neteikti ir Vartotojo sumokėtų pinigų už kortelę negrąžinti.

6. Paslaugos pradedamos teikti pasipildžius naują BEERYOURSELF kortelę. 

7. Paslaugos teikiamos ir apmokestinamos pagal kainas, nurodytas kiekviename Paslaugos teikėjo gastrobare.

8. BEERYOURSELF kortelės sąskaita galioja 3 mėnesius nuo kortelės aktyvavimo momento arba nuo BEERYOURSELF kortelės sąskaitos paskutinio papildymo. Sąskaitai esant aktyviai, galima naudotis visomis Paslaugomis. Vartotojas įsipareigoja naudotis Paslaugomis šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Jei per 3 mėnesius nuo paskutinio papildymo sąskaita nepapildoma, BEERYOURSELF sąskaitos likutis negrąžinamai panaikinamas, sąskaitoje buvęs likutis Vartotojui negrąžinamas ir (ar) į kito vartotojo sąskaitą neperkeliamas.

9. Paslaugos teikėjas užtikrina, kad teikiamų Paslaugų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktuose tokioms paslaugoms nustatytus reikalavimus. Paslaugos teikėjas imasi visų nuo jo priklausančių priemonių, kad Paslaugos būtų teikiamos Paslaugos teikėjo darbo laiku nepertraukiamai. Paslaugos teikėjas neatsako už laikinus Paslaugų teikimo sutrikimus.

10. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai be išankstinio pranešimo Vartotojui keisti šių Taisyklių sąlygas, Paslaugų kainas ir apmokėjimo tvarką.

11. Paslaugos yra skirtos išimtinai tik Vartotojo asmeniniam naudojimui. Paslaugos teikėjas, pastebėjęs, kad Vartotojas naudojasi Paslaugomis ne pagal paskirtį arba pažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, taip pat gavęs kitų klientų nusiskundimų dėl Vartotojo veiksmų, įgyja teisę be atskiro įspėjimo laikinai apriboti ar apskritai nutraukti Paslaugų tokiam Vartotojui teikimą bei reikalauti iš Vartotojo jo padarytų nuostolių atlyginimo. 

12. Paslaugų teikėjas neatsako už Vartotojo patirtą žalą, jeigu Vartotojas praranda BEERYOUSELF kortelę arba naudojasi ja ne pagal tiesioginę paskirtį. 

13. Pametus BEERYOURSELF kortelę ar jai sugedus, artimiausiame Paslaugos teikėjo gastrobare Vartotojas gali įsigyti jos dublikatą. Jei egzistuoja tokia techninė galimybė, sąskaitos likutis ir visa pateikta informacija persikelia į naująją kortelę. Kortelės dublikatas išduodamas Paslaugos teikėjo nustatyta tvarka ir sąlygomis. Už kortelės dublikato išdavimą gali būti imamas papildomas mokestis.

14. Vartotojui nustojus naudotis Paslaugomis, kortelėje sukauptos sumos į grynuosius pinigus nekeičiamos, Vartotojui negrąžinamos ir kitiems vartotojams neperkeliamos.

15. Paslaugos teikėjas turi teisę anuliuoti Vartotojo kortelėje sukauptą pinigų sumą tais atvejais, kai Vartotojas piktnaudžiauja Paslaugomis ar naudojasi jomis kitokiais pasipelnymo arba nesąžiningais komerciniais tikslais. 

16. Vartotojas savo sąskaitoje vienu metu negali turėti daugiau nei 200 Eur. Esant didesniam sąskaitos likučiui, sąskaitos papildymas gali būti apribotas.

17. Visa informacija apie Taisyklių pasikeitimus Vartotojui yra pateikiama internetiniame tinklalapyje www.plusplusplus.lt. Laikoma, kad Vartotojas, naudodamasis Paslaugomis, yra susipažinęs su Taisyklėmis, visais jų pakeitimais ir sutinka jų laikytis. Vartotojui rekomenduojama periodiškai susipažinti su aktualia šių Taisyklių redakcija. 

18. Vartotojas, nesutikdamas laikytis šių Taisyklių (jų pakeitimų) sąlygų, privalo nutraukti naudojimąsi Paslaugomis.

19. Paslaugos teikėjas turi teisę laikinai apriboti ar apskritai nutraukti Paslaugų teikimą, apie tai iš anksto asmeniškai nepranešęs Vartotojui. Paslaugos teikėjas apie ketinimą pasinaudoti šia teise prieš protingą laiko tarpą viešai paskelbia gerai matomoje vietoje Paslaugų teikimo vietose bei internetiniame tinklalapyje www.plusplusplus.lt.

20. Paslaugos teikėjas tvarko šiuos Vartotojo asmens duomenis: vardą, pavardę ir gimimo datą. Paslaugos teikėjas šiuos Vartotojo asmens duomenis tvarko tikslu identifikuoti Vartotoją, nustatyti, ar Vartotojas yra asmuo, turintis įstatymo reikalaujamą amžių naudotis Paslaugomis, apskaitos ir kitais Paslaugoms teikti būtinais tikslais. Paslaugos teikėjas taip pat tvarko ir kitus papildomus Vartotojo asmens duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą), jei Vartotojas juos nurodo. Šiuos papildomus Vartotojo asmens duomenis Paslaugos teikėjas tvarko komunikacijos ir Paslaugų viešinimo tikslais. Paslaugos teikėjo klientų duomenų tvarkymo sąlygos ir duomenų subjektų teisės bei jų įgyvendinimo tvarka nurodyta Paslaugos teikėjo privatumo ir slapukų politikoje, su kuria galima susipažinti Paslaugos teikėjo tinklapyje www.plusplusplus.lt

21. Paslaugos teikėjas su asmens duomenimis susijusią informaciją teikia tik tuo atveju, jei egzistuoja galimybė identifikuoti Vartotoją. 

22. Vartotojas atsako už teisingų asmens duomenų Paslaugos teikėjui nurodymą.

23. Vartotojas BEERYOURSELF kortelę privalo naudoti asmeniškai bei griežtai neturi teisės perduoti jos jokiam kitam asmeniui. Tuo atveju, jei dėl šios Vartotojo pareigos pažeidimo BEERYOURSELF kortele pasinaudoja kitas asmuo, neturintis įstatymo reikalaujamo amžiaus naudotis Paslaugomis, ir dėl tokių Vartotojo neteisėtų veiksmų valstybės įgaliotos institucijos Paslaugos teikėjui pritaiko įstatymuose nustatytą teisinę atsakomybę (baudą ar licencijos suteikiamų teisių apribojimą ar atėmimą), Vartotojas privalo ne vėliau kaip per 5 dienas nuo atitinkamo Paslaugos teikėjo reikalavimo gavimo dienos atlyginti Paslaugos teikėjui visus dėl to patirtus nuostolius bei kompensuoti Paslaugos teikėjui visas kitas jo patirtas išlaidas (teisines ir kitas). Tuo atveju, jei šiame punkte nustatytos Vartotojo pareigos pažeidimą nustato pats Paslaugos teikėjas bei jam neatsiranda aukščiau šiame punkte nurodytos pasekmės, Vartotojas privalo sumokėti Paslaugos teikėjui 100 Eur dydžio baudą, kurią (visą ar jos dalį) Paslaugos teikėjas turi teisę išskaičiuoti iš piniginių lėšų, esančių Vartotojo turimoje BEERYOURSELF kortelėje.

24. Visi Paslaugos teikėjo ir Vartotojo nesutarimai, kylantys dėl Paslaugų teikimo ar šių Taisyklių sąlygų laikymosi, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti taikiai, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose ar kitose ginčų sprendimo institucijose. 

P.S. Paslaugos teikėjas rekomenduoja Paslaugomis naudotis saikingai ir atsakingai.

Patvirtindamas šias Taisykles sutinku, kad mano asmens duomenys (jei nurodomi – ir papildomi asmens duomenys) būtų tvarkomi ir naudojami Taisyklėse nurodytais tikslais, taip pat patvirtinu, kad su Taisyklėmis susipažinau, sutinku ir man yra aiškios visos jų sąlygos, tame tarpe esminė šių Taisyklių sąlyga, draudžianti perduoti BEERYOURSELF kortelę kitiems asmenims.