Krepšelis

BEERYOURSELF taisyklės

BEERYOURSELF paslaugų teikimo taisyklės

Galioja nuo 2019-11-01

UAB „Pliusai“ (toliau − „Paslaugos teikėjas“) teikia viešojo maitinimo paslaugas (toliau – „Paslaugos“) BEERYOURSELF vartotojui (toliau – „Vartotojas“) žemiau išdėstytose BEERYOURSELF paslaugų teikimo taisyklėse (toliau — „Taisyklės“) numatytomis sąlygomis ir tvarka:

1. Paslaugos teikėjas — UAB „Pliusai“, Gedimino pr. 9, Vilnius, Lietuva. Įmonės kodas 304314193; PVM mokėtojo kodas LT100010329318. Paslaugos teikiamos Paslaugos teikėjo gastrobaruose, kurių adresai ir darbo laikas nurodyti tinklalapyje www.plusplusplus.lt.

2. Vartotojas – ne jaunesnis kaip 20 metų veiksnus fizinis asmuo, Paslaugas perkantis savo asmeniniams poreikiams tenkinti. 

3. Išsami informacija apie visas Paslaugas, kuriomis gali pasinaudoti Vartotojas, pateikiama tinklalapyje www.plusplusplus.lt

4. Paslaugų teikimo sutartis laikoma sudaryta nuo BEERYOURSELF kortelės įsigijimo momento šiose Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

5. Įsigytos, bet neaktyvuotos BEERYOURSELF kortelės galiojimo laikas ribotas. BEERYOURSELF kortelė turi būti aktyvuota per 3 mėnesius. Nepradėjus naudotis kortele per nurodytą laiką, Paslaugos teikėjas pasilieka teisę Paslaugų Vartotojui neteikti ir Vartotojo sumokėtų pinigų už kortelę negrąžinti.

6. Paslaugos pradedamos teikti pasipildžius naują BEERYOURSELF kortelę. 

7. Paslaugos teikiamos ir apmokestinamos pagal kainas, nurodytas kiekviename Paslaugos teikėjo gastrobare.

8. BEERYOURSELF kortelės sąskaita galioja 3 mėnesius nuo kortelės aktyvavimo momento arba nuo BEERYOURSELF kortelės sąskaitos paskutinio papildymo. Sąskaitai esant aktyviai, galima naudotis visomis Paslaugomis. Vartotojas įsipareigoja naudotis Paslaugomis šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Jei per 3 mėnesius nuo paskutinio papildymo sąskaita nepapildoma, BEERYOURSELF sąskaitos likutis negrąžinamai panaikinamas, sąskaitoje buvęs likutis Vartotojui negrąžinamas ir (ar) į kito vartotojo sąskaitą neperkeliamas.

9. Paslaugos teikėjas užtikrina, kad teikiamų Paslaugų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktuose tokioms paslaugoms nustatytus reikalavimus. Paslaugos teikėjas imasi visų nuo jo priklausančių priemonių, kad Paslaugos būtų teikiamos Paslaugos teikėjo darbo laiku nepertraukiamai. Paslaugos teikėjas neatsako už laikinus Paslaugų teikimo sutrikimus.

10. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai be išankstinio pranešimo Vartotojui keisti šių Taisyklių sąlygas, Paslaugų kainas ir apmokėjimo tvarką.

11. Paslaugos yra skirtos išimtinai tik Vartotojo asmeniniam naudojimui. Paslaugos teikėjas, pastebėjęs, kad Vartotojas naudojasi Paslaugomis ne pagal paskirtį arba pažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, taip pat gavęs kitų klientų nusiskundimų dėl Vartotojo veiksmų, įgyja teisę be atskiro įspėjimo laikinai apriboti ar apskritai nutraukti Paslaugų tokiam Vartotojui teikimą bei reikalauti iš Vartotojo jo padarytų nuostolių atlyginimo. 

12. Paslaugų teikėjas neatsako už Vartotojo patirtą žalą, jeigu Vartotojas praranda BEERYOUSELF kortelę arba naudojasi ja ne pagal tiesioginę paskirtį. 

13. Pametus BEERYOURSELF kortelę ar jai sugedus, artimiausiame Paslaugos teikėjo gastrobare Vartotojas gali įsigyti jos dublikatą. Jei egzistuoja tokia techninė galimybė, sąskaitos likutis ir visa pateikta informacija persikelia į naująją kortelę. Kortelės dublikatas išduodamas Paslaugos teikėjo nustatyta tvarka ir sąlygomis. Už kortelės dublikato išdavimą gali būti imamas papildomas mokestis.

14. Vartotojui nustojus naudotis Paslaugomis, kortelėje sukauptos sumos į grynuosius pinigus nekeičiamos, Vartotojui negrąžinamos ir kitiems vartotojams neperkeliamos.

15. Paslaugos teikėjas turi teisę anuliuoti Vartotojo kortelėje sukauptą pinigų sumą tais atvejais, kai Vartotojas piktnaudžiauja Paslaugomis ar naudojasi jomis kitokiais pasipelnymo arba nesąžiningais komerciniais tikslais. 

16. Vartotojas savo sąskaitoje vienu metu negali turėti daugiau nei 200 Eur. Esant didesniam sąskaitos likučiui, sąskaitos papildymas gali būti apribotas.

17. Visa informacija apie Taisyklių pasikeitimus Vartotojui yra pateikiama internetiniame tinklalapyje www.plusplusplus.lt. Laikoma, kad Vartotojas, naudodamasis Paslaugomis, yra susipažinęs su Taisyklėmis, visais jų pakeitimais ir sutinka jų laikytis. Vartotojui rekomenduojama periodiškai susipažinti su aktualia šių Taisyklių redakcija. 

18. Vartotojas, nesutikdamas laikytis šių Taisyklių (jų pakeitimų) sąlygų, privalo nutraukti naudojimąsi Paslaugomis.

19. Paslaugos teikėjas turi teisę laikinai apriboti ar apskritai nutraukti Paslaugų teikimą, apie tai iš anksto asmeniškai nepranešęs Vartotojui. Paslaugos teikėjas apie ketinimą pasinaudoti šia teise prieš protingą laiko tarpą viešai paskelbia gerai matomoje vietoje Paslaugų teikimo vietose bei internetiniame tinklalapyje www.plusplusplus.lt.

20. Paslaugos teikėjas tvarko šiuos Vartotojo asmens duomenis: vardą, pavardę ir gimimo datą. Paslaugos teikėjas šiuos Vartotojo asmens duomenis tvarko tikslu identifikuoti Vartotoją, nustatyti, ar Vartotojas yra asmuo, turintis įstatymo reikalaujamą amžių naudotis Paslaugomis, apskaitos ir kitais Paslaugoms teikti būtinais tikslais. Paslaugos teikėjas taip pat tvarko ir kitus papildomus Vartotojo asmens duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą), jei Vartotojas juos nurodo. Šiuos papildomus Vartotojo asmens duomenis Paslaugos teikėjas tvarko komunikacijos ir Paslaugų viešinimo tikslais. Paslaugos teikėjo klientų duomenų tvarkymo sąlygos ir duomenų subjektų teisės bei jų įgyvendinimo tvarka nurodyta Paslaugos teikėjo privatumo ir slapukų politikoje, su kuria galima susipažinti Paslaugos teikėjo tinklapyje www.plusplusplus.lt

21. Paslaugos teikėjas su asmens duomenimis susijusią informaciją teikia tik tuo atveju, jei egzistuoja galimybė identifikuoti Vartotoją. 

22. Vartotojas atsako už teisingų asmens duomenų Paslaugos teikėjui nurodymą.

23. Vartotojas BEERYOURSELF kortelę privalo naudoti asmeniškai bei griežtai neturi teisės perduoti jos jokiam kitam asmeniui. Tuo atveju, jei dėl šios Vartotojo pareigos pažeidimo BEERYOURSELF kortele pasinaudoja kitas asmuo, neturintis įstatymo reikalaujamo amžiaus naudotis Paslaugomis, ir dėl tokių Vartotojo neteisėtų veiksmų valstybės įgaliotos institucijos Paslaugos teikėjui pritaiko įstatymuose nustatytą teisinę atsakomybę (baudą ar licencijos suteikiamų teisių apribojimą ar atėmimą), Vartotojas privalo ne vėliau kaip per 5 dienas nuo atitinkamo Paslaugos teikėjo reikalavimo gavimo dienos atlyginti Paslaugos teikėjui visus dėl to patirtus nuostolius bei kompensuoti Paslaugos teikėjui visas kitas jo patirtas išlaidas (teisines ir kitas). Tuo atveju, jei šiame punkte nustatytos Vartotojo pareigos pažeidimą nustato pats Paslaugos teikėjas bei jam neatsiranda aukščiau šiame punkte nurodytos pasekmės, Vartotojas privalo sumokėti Paslaugos teikėjui 100 Eur dydžio baudą, kurią (visą ar jos dalį) Paslaugos teikėjas turi teisę išskaičiuoti iš piniginių lėšų, esančių Vartotojo turimoje BEERYOURSELF kortelėje.

24. Visi Paslaugos teikėjo ir Vartotojo nesutarimai, kylantys dėl Paslaugų teikimo ar šių Taisyklių sąlygų laikymosi, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti taikiai, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose ar kitose ginčų sprendimo institucijose. 

P.S. Paslaugos teikėjas rekomenduoja Paslaugomis naudotis saikingai ir atsakingai.

Patvirtindamas šias Taisykles sutinku, kad mano asmens duomenys (jei nurodomi – ir papildomi asmens duomenys) būtų tvarkomi ir naudojami Taisyklėse nurodytais tikslais, taip pat patvirtinu, kad su Taisyklėmis susipažinau, sutinku ir man yra aiškios visos jų sąlygos, tame tarpe esminė šių Taisyklių sąlyga, draudžianti perduoti BEERYOURSELF kortelę kitiems asmenims.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BEERYOURSELF rules for the provision of services

Valid from 2019-11-01

UAB Pliusai (hereinafter referred to as the “Service Provider”) provides catering services (hereinafter referred to as the “Services”) to the BEERYOURSELF consumer (hereinafter referred to as the “Consumer”) under the terms, conditions, and procedures provided in BEERYOURSELF rules for the provision of services (hereinafter referred to as the “Rules”) laid down below:

1. Service provider - UAB Pliusai, Gedimino avenue 9, Vilnius, Lithuania. Company code 304314193; VAT payer code LT100010329318. The Services are provided in the Service Provider’s gastropubs, the addresses and opening hours of which are indicated on the website www.plusplusplus.lt.

2. Consumer - a capable natural person who is at least 20 years of age and who purchases the Services to meet his/her personal needs.

3. Detailed information on all Services available to the Consumer is available on the website www.plusplusplus.lt.

4. Agreement for the provision of Services shall be deemed concluded from the moment of acquisition of BEERYOURSELF card under the terms and conditions and provided for in these Rules.

5. The validity period of BEERYOURSELF card purchased but not activated is limited. BEERYOURSELF card must be activated within 3 months. If the card is not used within the specified time, the Service Provider reserves the right not to provide the Services to the Consumer and not to refund the money paid by the Consumer for the card.

6. The Services are started to be provided when the new BEERYOURSELF card is topped-up.

7. Services are provided and charged according to the prices indicated in each gastro pub of the Service Provider.

8. BEERYOURSELF card account is valid for 3 months from the moment of card activation or the last top-up of BEERYOURSELF card account. When the account is active, all Services are available. The Consumer undertakes to use the Services under the procedure provided for in these Rules. If the account is not topped-up within 3 months from the last top-up, the balance of BEERYOURSELF account will be irrevocably cancelled, the balance in the account will not be refunded to the Consumer and/or transferred to another consumer’s account.

9. The Service Provider shall ensure that the quality of the provided Services complies with the requirements established for such services in the legal acts of the Republic of Lithuania. The Service Provider shall take all measures dependent on him/her to ensure that the Services are provided during the Service Provider's opening hours without interruptions. The Service Provider is not responsible for temporary disruptions in the provision of the Services.

10. The Service Provider has the right to unilaterally change the terms and conditions of these Rules, the prices for the Services, and the payment procedure without prior notice to the Consumer.

11. The Services are for the Consumer’s personal use only. The Service Provider, noticing that the Consumer uses the Services for other purposes or in violation of the laws and other legal acts of the Republic of Lithuania, as well as receiving other customers’ complaints about the Consumer’s actions, acquires the right to temporarily restrict or terminate the provision of Services to such Consumer without separate notice and demand compensation from the Consumer for the losses he/she caused.

12. The Service Provider shall not be liable for the damage suffered by the Consumer if the Consumer loses BEERYOUSELF card or uses it not for its intended purpose.

 

13. If BEERYOURSELF card is lost or damaged, the Consumer may purchase a duplicate at the nearest gastropub of the Service Provider. If such a technical possibility exists, the account balance and all information provided is transferred to the new card. A duplicate of the card shall be issued under the procedure and terms and conditions established by the Service Provider. There may be an additional charge for issuing a duplicate card.

14. If the Consumer ceases to use the Services, the amounts accumulated on the card shall not be exchanged for cash, shall not be refunded to the Consumer and shall not be transferred to other users.

15. The Service Provider has the right to cancel the amount of money accumulated in the Consumer’s card in cases when the Consumer abuses the Services or uses them for other (profit or unfair) commercial purposes.

16. The Consumer may not have more than EUR 200 in his/her account at one time. With a larger account balance, account top-up may be restricted.

17. All information about the changes in the Rules is provided to the Consumer on the website www.plusplusplus.lt. By using the Services, the Consumer is considered to be familiar with the Rules, all their amendments, and agrees to abide by them. The Consumer is recommended to periodically read the current version of these Rules.

18. The Consumer, not agreeing to comply with the terms and conditions of these Rules (amendments thereto), must terminate the use of the Services.

19. The Service Provider has the right to temporarily restrict or terminate the provision of the Services without prior personal notice to the Consumer. The Service Provider shall announce his intention to exercise this right before a reasonable period in a clearly visible place at the locations of Service provision and on the website www.plusplusplus.lt.

20. The Service Provider processes the following personal data of the Consumer: name, surname, and date of birth. The Service Provider processes this personal data of the Consumer for the purpose of identifying the Consumer, determining whether the Consumer is a person of legal age to use the Services, accounting, and other purposes necessary for the provision of the Services. The Service Provider also handles other additional personal data of the Consumer (telephone number, email address), if it is provided by the Consumer. This additional personal data of the Consumer is processed by the Service Provider for the purposes of communication and publicity of the Services. The Service Provider’s customer data processing terms and conditions and data subjects’ rights and the procedure for their implementation are specified in the Service Provider’s privacy and cookie policy, which is available on the Service Provider's website www.plusplusplus.lt.

21. The Service Provider shall provide information related to personal data only if there is a possibility to identify the Consumer.

22. The Consumer is responsible for providing the correct personal data to the Service Provider.

23. The Consumer must use BEERYOURSELF card personally and he/she is strictly not entitled to transfer it to any other person. In the event that BEERYOURSELF card is used by another person who does not have the age required by law to use the Services due to a breach of this Consumer obligation and such illegal actions of the Consumer the authorities authorized by the state shall apply the legal liability (fine or limitation or revocation of the rights granted by the license) established by law to the Service Provider, the Consumer must reimburse the Service Provider for all losses incurred as a result and compensate the Service Provider for all other expenses (legal and other) incurred by the Service Provider no later than within 5 days from the date of receipt of the relevant request by the Service Provider. In case the breach of the Consumer’s obligation outlined in this clause is determined by the Service Provider himself and the consequences specified above in this clause do not occur to him, the Consumer must pay the Service Provider a fine of EUR 100 which (whole or a part of it) the Service Provider has the right to deduct from the money on the BEERYOURSELF card held by the Consumer.

24. All disagreements between the Service Provider and the Consumer arising from the provision of the Services or compliance with the terms and conditions of these Rules shall be resolved through negotiations. If an amicable settlement cannot be reached, disputes shall be settled under the procedure established by the laws of the Republic of Lithuania in courts or other dispute resolution institutions.

P.S. The Service Provider recommends using the Services in moderation and responsibly.

By approving these Rules, I agree that my personal data (if specified - and additional personal data) would be processed and used for the purposes specified in the Rules, and I also confirm that I have read, agree to, and understand all the terms and conditions, including the essential term and condition of these Rules prohibiting the transfer of BEERYOURSELF card to other persons.